statisticke-funkcie-min-max-sum-average-vypracovane.xlsx